Archive for สิงหาคม 2010

น้ำมันดีเซล   Leave a comment

เครื่องยนต์ดีเซลทำงานแตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน คือ การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลใช้ความร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการอัดอากาศอย่างสูงในลูกสูบ

 ส่วนเครื่องยนต์เบนซินใช้การจุดระเบิดของหัวเทียน เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์ เป็นต้น

                                                 

                                        ภาพที่ 1

                                        

                                           

                                      ภาพที่ 2

                       จากภาพที่ 1และ 2 เป็นภาพน้ำมันดีเซล

Advertisements

น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเครื่องบิน   Leave a comment

– น้ำมันก๊าดหรือน้ำมัน เครื่องบิน

การกลั่นน้ำมันดิบจะแยกน้ำมันก๊าดออกมาโดยตรงจากหอกลั่น  น้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบินต้องเป็น

น้ำมันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และมีข้อจำกัดมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ เช่น ต้องสะอาด บริสุทธิ์ และ

มีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่อุณหภูมิติดลบมากๆ

                                              

                                         ภาพ(ก)

 

                                       

                                          ภาพ(ข)

               จากภาพ(ก),(ข) เป็นการนำน้ำมันก๊าดไปใช้กับเครื่องบิน

แนฟธาหรือน้ำมันเบนซิน   Leave a comment

-แนฟธาหรือส่วนประกอบที่นำไปผสมเป็นน้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 

ได้จากการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง น้ำมันเบนซินจะผสมสารเคมีเพื่อเพิ่ม

คุณภาพให้เหมาะกับการใช้งานและ เครื่องยนต์เบนซินจะใช้การจุดระเบิดของหัวเทียนในการทำงาน

เช่น รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์   เป็นต้น       

                  

                                               

                                           ภาพ   (ก)

 

                                            

                                            ภาพ (ข)

                       จากภาพ (ก), (ข) เป็นการนำน้ำมันเบนซินไปใช้

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   Leave a comment

– ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   (Liquefied     Petroleum Gas ; LPG)  หรือก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนบนสุดของหอกลั่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี และเวลาลุกไหม้

ให้ความร้อนสูง และมีเปลวสะอาดซึ่งโดยปกติจะไม่มีสีและกลิ่น แต่ผู้ผลิตได้ใส่กลิ่นเพื่อให้สังเกตได้ง่าย

การใช้ประโยชน์ เช่น เชื้อเพลิงในการหุงต้ม เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ เตาเผาและเตาอบต่าง ๆ

                                          

                                    การผลิตก๊าชหุงต้ม

 

                                           

                                       ก๊าชหุงต้ม

สถานการณ์ปัญหา   Leave a comment

           นายสมบัติ เป็นผู้ควบคุมเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในโรงงานแห่งหนึ่ง โดยใช้น้ำมันดีเซล
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ แต่นายสมบัติมักจะกังวลใจตลอดเวลาว่าเครื่องยนต์ที่ติดตั้ง
ในโรงงานจะเกิดการระเบิดขึ้นมา เขาจึงมีความระมัดระวังในการควบคุมเครื่องยนต์ตลอดเวลา

ภารกิจ
1.จงวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของน้ำมันดีเซล
2.จงวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของน้ำมันดีเซล มีอะไรบ้างบอกเหตุผลประกอบ
3.จงวิเคราะห์ว่าทำไมนายสมบัติ จึงระมัดระวะในการควบคุมเครื่องยนต์ตลอดเวลา